logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-54/07/MM

  W dniu 02.05.2007r. wpłynął do Naczelnika tut. urzędu wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-83/07/AP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-383/06/KM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki xxx S.A. z dnia 22.11.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 29.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-246/06/IK

  Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony w zakresie podatku od towarów i usług za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zgodnie z uchwaloną ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-61/06/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki biorą udział w programie RSU. W ramach tego programu jego uczestnicy mogą otrzymać nieodpłatnie prawo do akcji polegające na dokonaniu przydziałów Niezbywalnych Ekwiwalentów Akcji. Ekwiwalent ten reprezentuje h... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/23/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 i 6a, art. 22 ust. 1 pkt 1f, art. 23 ust. 1 pkt 38, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/169/2005/14a

  Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 marca 2005 /data wpływu 05-04-2005/ uzupełnionego 11.05.2005r. dotyczącego i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/168/2005/14a

  Postanowienia Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2005 / data wpływu 18.04.2005 dotyczącego interpretacji art. 19 ustawy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/40/2005/PDII/415-4/05

  Z wniosku z dnia 14.01.2005 r. (data wpływu - 17.01.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 26.01.2005 r. i pismem z dnia 10.02.2005 r. wynika, iż podatnik w miesiącu maju 1991 r. dokonał wpłaty na zakup akcji banku. W miesiącu maju 1993 r. otrzymał świadectwo tymczasowe potwierdzające... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-15-1/05/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PDF/415/15/04/HC

  W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 11 ust. 1,art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a, ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.,./ W zapytaniu podatniczka przedstawiła następujący stan faktyczny: W lipcu 2004r. w wyniku ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/PD/98/04/AL

  Obowiązki podatnika w wypadku zbycia papierów wartościowych oraz objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny reguluje art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W ust. 1 w/w ustawy zapisano, iż od dochodó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-148/04

  Zgodnie z art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego. W przypadku realizacji tego uprawnie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/SPC/436/2/2004

  Art.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz.959 ze zm./ zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi. Przedstawiona przez spółkę umowa nieodpłatnego przeniesienia akcji tytułem wypłaty wynagrodzenia za wyniki finansowe nie ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/242/03/PD II/415-124/03

  W odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Za przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/51/03

  W związku z Pana pismem z dnia 23.10.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelni Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. Informuje, co następuje: Za przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/OG/005/134/51/2003

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29-08-1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 01.10.2003 r. skierowane do Izby Skarbowej w Kielcach w sprawie opodatkowania podatkiem ... Czytaj więcej >